Raporlar

Siyasette Görünmeyen Gençlik

Çalışmanın amacı, Türkiye’de 2023 seçimleriyle birlikte öne çıkan gençliğin siyaset tarafından görmezden gelinen alt gruplarının siyaseten neden yok sayıldıklarını, dışlandıklarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle bu seçim dönemi başta olmak üzere seçim dönemlerinde siyasi partilerin ve siyasetçilerin vaat üretmedikleri, hitap etmedikleri ya da az sayıda partili temsilci tarafından hitap edilen gençlik gruplarını tespit ettik. Bu […]

2002-2023 Yılları Arasında Siyasi Partilerin Gençlik Vaatlerinin İncelenmesi

Gençlik politikalarını tematik analiz yöntemiyle ele alan bu raporda, AKP döneminde gerçekleşen seçimlerde gençliğe yönelik vaatlerin ne şekilde evrildiği sorusu araştırılmış ve dönem şartlarının vaatlerdeki değişimler üzerindeki etkisi masaya yatırılmıştır. Bu kapsamda partilerin vaatleri tek tek incelenmiş ve öne çıkan temalar saptanmıştır. Rapor bulguları ışığında genel çıkarımlar yapmak mümkündür. Buna göre öncelikle gençlik politikalarının Türkiye […]

Türkiye’de Gençlerin Siyasete Katılımı: Engeller ve Deneyimler

Gençlerin Türkiye siyasetinde yaşadıkları deneyimleri ve karşılaştıkları engelleri ele aldığımız bu raporda 34 genç siyasetçi ile görüşülmüş, yaşadıkları deneyimler ve karşılaştıkları zorluklar yapısal, kurumsal ve kültürel engeller olarak üç temel başlık altında ele alınmıştır. Araştırmada, Türkiye’de gençlerin siyasetin katılımını azaltan ve siyaseti erişilmez kılan en temel unsurun siyasetin ekonomik yükü olduğu gözlemlenmiştir. Ekonomik sermaye eksikliği […]

Gençlerin Siyasette Özne Olma Hali

Bu rapor siyasi, ekonomik, toplumsal ve ekolojik krizlerin kıskacında genç olmanın artık « zor zanaat » haline geldiği Türkiye’de siyaset alanı ile gençlik ilişkilerini ele almaktadır. Farklı kesimleri (siyasi partilerde örgütlü, STÖ’lerde örgütlü, örgütsüz ve öğrenci olmayan) temsil eden dört odak grup ve bunların kesişiminden oluşan bir karma odak grup tartışmasından hareketle ele alan bir […]

Öğrenci Ekonomisi Raporu

Öğrencilerin Ekonomisi ve Etkisi Arayüz Kampanyası, öğrenci ekonomisi ve öğrenci yaşamına etkisini inceleyen bir raporlama çalışması yaptı. Çalışmanın hedef kitlesi olarak üniversite öğrencileri seçildi. Bu çalışma için yapılan ankete 318 genç cevap verdi. Bununla birlikte 88 genç de mülakat görüşmeleri ile çalışmaya katılım sağladı. Elde edilen veriler öğrencilerin bütçelerinin ihtiyaçlarını karşılama ve kendilerini geliştirme konularında […]

Gençlerin Siyasal Temsili Raporu

Arayüz Kampanyası Türkiye’deki Gençlerin Siyasal Temsili raporunu hazırladı. Kampanyanın başlama sebebi Türkiye’de genç temsilinin yetersizliğiydi. Kampanya bu yetersizlik hakkında gençlerin ne düşündüğünü ortaya koymak için bu çalışmayı yaptı. Öncelikle çalışma için kampanya ekibi 13 sorudan oluşan bir anket hazırladı. Bu anket çalışmasına 18-29 yaş aralığında 393 genç katılım sağladı. Ankete Türkiye’nin bütün bölgelerinden katılım geldi. […]

Başa dön
Skip to content